"Uzbrajanie terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną w miejscowości Swarożyn-Waćmierek-Śliwiny wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Waćmierku"

"Uzbrajanie terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną w miejscowości Swarożyn-Waćmierek-Śliwiny wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Waćmierku"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPPM.08.01.02-00-037/12-00 z dnia 18 września 2013r.
całkowita wartość projektu – 2 533 889,23 zł
kwota współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 961 764,69 zł

W ramach projektu uzbrojony zostanie teren inwestycyjny o łącznej pow. 84,59 ha w obrębie wsi Swarożyn. Wielkość uzbrojonych terenów inwestycyjnych w Swarożynie wzrośnie o dodatkowe 72,5 ha. W wyniku realizacji projektu powstanie sieć wodociągowa o łącznej długości 3,1 km i sieć kanalizacyjną o łącznej długości  6,17 km. Zwiększone zapotrzebowanie wody zostanie pokryte przez rozbudowę stacji uzdatniania wody w Waćmierku.

Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na doprowadzenie podstawowej infrastruktury technicznej do terenów przeznaczonych pod zainwestowanie.

Dzięki uzbrojeniu terenów inwestycyjnych położonych w miejscowości Swarożyn, gmina Tczew udostępni potencjalnym inwestorom bardzo atrakcyjny pod względem lokalizacyjnym teren, położony na skrzyżowaniu autostrady A1 i DK 22. Biorąc pod uwagę, iż jest to jeden z najlepiej zlokalizowanych terenów inwestycyjnych w woj. pomorskim (grunty zostały uhonorowane wyróżnieniem IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal” w 2010 roku) można spodziewać się dużego zainteresowania przedsiębiorstw.
Jednocześnie realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie gmin sąsiednich, zwłaszcza pod względem możliwości zatrudnienia oraz przyciągania nowych inwestycji także na ich tereny. Warto zaznaczyć, iż realizacja projektu związana z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych zrównoważy przestrzenny rozwój gospodarczy gminy, umożliwiając lokalizacje przedsiębiorstw na obszarach położonych poza terenami zlokalizowanymi wokół Tczewa. Niebagatelne znaczenie ma tutaj fakt, ze w sąsiedztwie uzbrojonego terenu położony jest obszar o powierzchni 72,5 ha, który zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego również przeznaczony jest pod inwestycje. Zatem tereny położone w miejscowości Swarożyn maja ogromny potencjał do utworzenia strefy przedsiębiorczości w gminie Tczew.
Przedsięwzięcie ma pełne poparcie podmiotów gospodarczych, które ze względu na przedmiot inwestycji zdecydowały się przekazać dotacje na jej realizacje.